Ulusal Makale ve Bildiriler

Ulusal Makale ve Bildiriler

Ulusal Makale ve Bildiriler

D. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler 

 1. Uludağ M, Tanal M, İşgör A. Diferansiye tiroid kanserinde boyun diseksiyonlarında  standartlar ve tanımlar. SETB. 2018; 52(3): 149-163.
 2. Uludağ M, Tanal M, İşgör A. Tiroidektomide laringeal sinirleri koruma yöntemleri hakkında derleme. SETB. 2018; 52(2): 79-91.
 3. Aygün N, Besler E, Yetkin G, Mihmanlı M, Işgör A, Uludağ M. İkincil tiroid cerrahisinde komplikasyon riski. SETB. 2018; 52(1): 19-25.
 4. Uludağ M, Isgor A. Diferansiye tiroit kanserlerinde T evreleme sisteminin 8. sürümü: Neler değişti ? Kliniğe nasıl yansıyacak ? Şişli  Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2017;51:255-65.
 5. Uludağ M, Isgor A. İzsiz Tiroidektomi: Vestibüler yaklaşımla transopral tiroidektomi. Şişli  Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2017;51:169-181.
 6. Kartal K, Besler E, aygun N, Oz A, Bozdag E, Yılmaz Ozguven B, Citgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludag M. Tiroid papiller kanserli hastalarda bilateralitenin prognostik önemi. Şişli  Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2017;51:91-5.
 7. Uludag M, Aygun N, Kaya C, Tanal M, Oba S, Isgor A. Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonunun temel prensipleri ve standardizasyonu.Şişli  Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2017;51:13-25.
 8. Uludağ M. Kronik böbrek hastalıklı hastalarda sekonder hiperparatiroidizm: Tanı, medikal ve cerrahi tedavi. 2016;50:256-72.
 9. Uludag M, Aygun N. Primer Hiperparatiroidi: Klinik ve biyokimyasal bulguların güncel durumu. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2016;50:171-80.
 10. Aygun N, Besler E, Celayir F, Bozdağ E, Çitgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Süperior laringeal sinirin eksternal dalı’nın belirlenmesinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun etkisi ve sinirin tiroaritenoid kasın motor fonksiyonuna katkısı. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2016;50:97-102.
 11. Besler E, Aygün N, Yılmaz Özgüven MB, Yetkin SG, Mihmanlı M, İşgör A, Uludağ M. Santral bölge diseksiyonunda lenf bezi diseksiyon genişliği ve lokalizasyonunun değerlendirilmesi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2016;50:228-33.
 12. Besler E, Aygun A, Bozdag E, Çitgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Papiller tiroid kanserinde karşı paratrakeal lenf bezi metastazı gelişimi ile ilişkili risk faktörleri. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2016;50:45-51.
 13. Özşahin H, Yetkin G, Sevim ZK,  Çitgez B, Uludağ M, Mihmanlı M. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2016;50:155-8.
 14. Uludağ M, Besler E, Aygün N, Çitgez B, Mihmanlı M, Yetkin SG, İşgör A. Tiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi gelişimini etkileyen faktörler Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2015;49:25-30.
 15. Besler E, Çitgez B, Aygün N, Köksa Hl, Celayir F, Mihmanlı M, Yetkin G, Uludağ M. Papiller tiroid kanserinde santral ve lateral lenf nodu metastazı gelişimine etkili klinikopatolojik faktörler Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2015;49:24-30.
 16. Uludağ M. Normokalsemik hiperparatiroidizm: Primer hiperparatiroidizmin yeni bir klinik tipi. Ş. E. E. A. H Tıp Bülteni 2014;48:264-73.
 17. Uludag M. Tiroid ve paratiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi ve tedavisi. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48:161-75. 
 18. Kartal A, Çitgez B, Öden S, Yetkin SG, Mihmanlı M, Aygün N, Uludağ M. Persistan primer hiperparatiroidi gelişiminde etkili risk faktörleri. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48(3):213-26. 
 19. Besler E, Aygün N, Çitgez B, Özşahin H, Ferhatoğlu MF, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Total tiroidektomi sonrası oluşan hipokalsemiyi öngörmede multifaktöriyel skorlama sistemi oluşturulabilir mi?Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014; 48:227-33
 20. Kartal A, Çitgez B, Besler E, Yetkin SG, Uludağ M, Akgün İE, Özşahin H, Mihmanlı M. İnkarsere İnguinal Hernilerde Deneyimimiz Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48: 287-90.
 21. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Karakoç S, Kartal A, Ferhatoğlu F, İşgör A. Sekonder hiperparatiroidide cerrahi girişim endikasyonlarımız. Endokrinolojide Dialog, 2012; 9:172-8. 
 22. Çitgez B, Yetkin G, Akgün İ, Uludağ M, Velidedeoğlu M, Akçakaya A. Kadın hastalarda negatif apendektomi ile jinekolojik patolojiler arasındaki ilişki. Maltepe Tıp Dergisi, 2011; 3: 10-2. 
 23. Çitgez B, Yetkin G, Uludağ M, Özağarı A, Akgün İ, Karakoç S.  Plastrone apandisit kliniği ile başvuran müsinöz kistadenom olgusu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2011; 45: 94- 7. 
 24. Çitgez B, Yetkin G, Gürbulak E, Akgün İ, Özşahin H, Uludağ M. Reoperatif tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonu: İlk sonuçlarımız. Endokrinolojide Dialog, 2011; 8:147-151. 
 25. Uludağ M. Sporadik medüller tiroid kanseri: Tanı ve cerrahi tedavi. Endokrinolojide Diyalog, 2011; 8, 68-79.
 26. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Karakoç S, Akgün İ, Kabukçuoğlu F, Özşahin H. Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2011; 45:8-12.
 27. Uysal E, Ulusay M, Uludağ M, Çakmakçı E, Başak T. Femoral giriş esnasında düğümlenmiş seldinger kılavuz teli: Girişimsel yaklaşım olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2010; 44:38-40.
 28. Yetkin G, İ. Akgün, Uludağ M, Karakoç S, Çitgez B, Kartal A. Hematokezya şikayeti ile başvuran hastaların kolonoskopik inceleme sonuçları Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2009; 19: 163-7.
 29. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Yener F, Özkaynak M, İşgör A. Tiroidektomi uygulanan hastalarda geçici hipokalsemi gelişimini etkileyen faktörler. Endokrinolojide Diyalog. 2009; 6:133-8.
 30. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Özkaynak M, Çoban A, İşgör A. Multinoduler guatrda cerrahi tedavi seçimi. Endokrinolojide Diyalog, 2009; 6: 69-77. 
 31. Yetkin G, Akgün İ, Uludağ M, Karakoç S, Çitgez B, Kartal A. Hematokezya şikayeti ile başvuran hastaların kolonoskopik inceleme sonuçları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2009; 19: 163- 167. 
 32. Yetkin G, Uludağ M, Çitgez B, Kartal A. Nonpalpable meme lezyonlarında stereotaktik eksizyonel biopsinin yeri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2009; 43:123-5.
 33. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Çitgez B, Çoban A, Önçeken Ö. Multipl kist hidatik ve nontravmatik multipl kist rüptürü. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2009; 43:41-4.
 34. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Bozkurt A, Çitgez B. Bası semptomlu ektopik lingual tiroid. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2009; 43:38-40.
 35. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, İşgör A, Kebudi A. Tiroidektomide paratiroid ototransplantasyonu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2009; 43:33-7.
 36. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B. Lateral mini insizyon tekniği ile açık minimal invaziv tiroid lobektomi: İlk deneyimlerimiz. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2007; 41: 36-41.
 37. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Yılmaz B, İşgör A, Kebudi A. Nodüler guatrda papiller tiroid mikrokarsinomları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2006; 40; 44-9.
 38. Uludağ M,  İşgör A, Yetkin G. Tiroid hemiagenesisi. Endokrinolojide Diyalog, 2006; 3:102-5. 
 39. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Çoban A, Akgün İ, Önçeken Ö. İnsizyonel herni tedavisinde onlay mesh ile onarım. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2005; 19:162–6.
 40. Çoban A, Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Yener F. Spigel fıtık onarımında prolen mesh kullanımı.  Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2005; 19: 154–6.
 41. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Akgün A, Şener A, Çoban A, İşgör A. İnce barsak tıkanmalarında cerrahi tedavi zamanlaması.  Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2005; 19:115-20.
 42. Uludağ M, Yetkin G, Şimşek F, Akgün İ, İşgör A, Kebudi A. Tiroidde iki taraflı (çift) piramidal lob varlığı: Olgu Sunumu. Endokrinolojide Diyalog, 2005; 2:198-200.
 43. Kebudi A, Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, İşgör A. Meme kanseri tedavisinde modifiye radikal mastektomi sonrası lenfödem: insidans ve risk faktörleri. Meme Sağlığı Dergisi, 2005: 1:1-5.
 44. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Akgün İ, Kebudi A, Çitgez B. Selim tiroid hastalıklarının tedavisinde total ve totale yakın tiroidektomi riskli mi? Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2005; 19: 9-14.
 45. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Çitgez B, Akgün İ, Çoban A. Substernal Guatrda Tiroidin Öncelikli Pretrakeal Mobilizasyonu. Endokrinolojide Diyalog, 2005; 2:18–21.
 46. Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Kebudi A, Yener F, Çitgez B. Akut karın bulguları veren jejunal stromal tümör. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2005; 39:56-9.
 47. Uludağ M, Akgün İ, Yetkin G, Kebudi A, Çoban A, İşgör A. Rapunzel sendromu: gastrik trikobezoar. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2005; 39:47-9.
 48. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Kebudi A, Akgün İ, İçen M. Unusual Localizations of the Ectopic Parathyroid Gland on the Anterior Aspect of the Thyroid: A Report of Two Cases.  Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism,  2004; 4:147–150.
 49. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Kebudi A, Akgün İ. Benign tiroid hastalıkları cerrahisinde rekürren larengeal sinirin trasesi boyunca  eksplorasyonu. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2004: 18:168–173.
 50. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Akgün İ, Kabukçuoğlu F, İşgör A. Nadir bir üst gastrointestinal kanama nedeni: duodenal yerleşimli ektopik pankreas. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2004: 18:154–6.
 51. Uludağ M, YetkinM G, Akgün İ, Celayir F, Kebudi  A, Coşkun H, Köksal  H, İşgör A. Tıkanıklığa neden olan kolorektal kanserlerde tedavi seçimi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2004; 18:127–34.
 52. Yetkin G, Akgün İ, Uludağ M, Kebudi A, Sungun A, İşgör A. Anorektal malign melanom (Olgu sunumu), Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18, 107–110, (2004).
 53. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Kebudi A, Akgün İ, Özkaynak. Substernal guatrda tiroidektomi sonrası kanamada foley katater uygulanması. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2004; 18:97–9.
 54. Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Kebudi A, Çoban A, İşgör A. Rektum yabancı cisimlerine yaklaşım. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2004; 18:88–92.
 55. Demirel M, Uludağ M. Profilaktik ve terapötik cilt koruyucu mastektomi ile ilk sonuçlarımız. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2004; 18:72-8.
 56. Uludağ M, Akgün İ, Yetkin G, Kebudi A, İşgör A, Şener A. Mekanik Bağırsak Tıkanıklıklarında Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler. Ulus. Travma Acil Cerrahi Derg., 2004; 10:177–84.
 57. Uludağ M, Yetkin G, Karanlık H, Akgün İ, Kebudi A, İşgör A, Kurtulan S, Başak T, Aydemir A. İntestinal iskemi–reperfüzyon hasarında lipid peroksidasyonu üzerine hiperbarik oksijenin lokal ve sistemik etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2003; 17:195–201.
 58. Uludağ M, İşgör A. Editöre mektup, ilgili yazı: Boz, A. ve ark: Tiroid hastalıklarında reoperasyonun morbiditesi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2002; 16:218-20.  Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2003; 17:189-190. 
 59. Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Kebudi A, İşgör A, Aydemir A. karaciğer iskemi–reperfüzyon hasarında hiperbarik oksijen ve allopürinolün etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2003; 17:67–71.
 60. Uludağ M, Editöre Mektup, İlgili Yazı: Kocakuşak, A. ve ark., Spontan pelvis kırığı sebebi olarak rastlantısal teşhis edilen bir paratiroid adenomu: Olgu sunumu, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2002; 16:59-62. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2002: 16:189-90. 
 61. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Başak T, Koru A, İşgör A. Adolesanda dev juvenil fibroadenoma (olgu sunumu). Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2002;16:53–5.
 62. Yetkin G, Uludağ M, Kebudi A, Karanlık H, Akgün İ, İşgör A. Lokal anestezi ile stamm gastrostomi uygulaması (7 olgu sunumu). Klinik Gelişim Dergisi, 2001; 14:37–40.
 63. Yetkin G, Kebudi A, Gökdereli H, Uludağ M, Akgün İ, İşgör A. Hyaluronik asid–karboksimetilsellulozun postoperatif adezyonlar üzerine etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 2001; 15:195-8.
 64. Demirel M, İşgör A, Uludağ M. Travmatik diyafragma rüptürleri. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 1995; 1:102–5.
 65. Uludağ M, Çitgez B, Tanık C, Özkurt H. Lokal ileri meme kanserinde neoadjuvan kemoterapi öncesi karşı memede kitle varlığı. Meme Hastalıkları Dergisi, 2005; 12: 89-92.
 66. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Akgün İ, İşgör A, Bilgiç B. Nadir bir akut batın sebebi: Düşük gradeli miksofibrosarkoma rüptürüne bağlı intraabdominal kanama. Cerrahi Onkoloji Dergisi, 2004; 5: 61-3.
 67. Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Kebudi A, Özkaynak M, İşgör A. Nüks intraperitoneal uterus leyomyosarkomunda cerrahi tedavi (olgu sunumu). Cerrahi Onkoloji Dergisi, 2004; 5:55-7.
 68. İşgör A, Uludağ M. Hipertiroidizmde tedavi seçenekleri ve cerrahi tedavi.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2003; 37:7-12.
 69. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Karanlık H, Arslan K, İşgör A. Ekstrahepatik biliyer obstruksiyonlarda tanı ve tedavi seçenekleri (59 hastanın retrospektif analizi). Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 200; 34:23-8.

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Demircioğlu ZG, Demircioğlu MK, Ünlü MT, Tanal M, Çalışkan O, Aygün N, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroidektomi Sonrası Hipoparatiroidizmde Paratiroid Fonksiyonunun Düzelme Zamanı İle İlişkili Özellikler 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 2. Aygün N, İşgör A, Uludağ M.  Reküren Laringeal Sinirin Ekstralaringeal Dallarının Motor Fonksiyonlarının Elektromiyografik Olarak Değerlendirilmesi. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 3. Aygün N, Besler E, Ünlü MT, Demircioğlu ZG, İşgör A, Uludağ M.  Tiroid Kanserinde Santral Boyun Diseksiyonunun Komplikasyonlar Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 4. Demircioğlu ZG, Demircioğlu MK, Ünlü MT, Tanal M, Çalışkan O, Aygün N, Yılmaz Özgüven MB, Yetkin SG, Mihmanlı M, Uludağ M. Lenfositik Tiroidit ile Papiller Tiroid Kanseri Agresifliği Arasında İlişki. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 5. Demircioğlu MK, Ünlü MT, Çalışkan O, Demircioğlu ZG, Tanal M, Aygün N, Yılmaz Özgüven MB, Mihmanlı M, Uludağ M.  D Vitamini Eksikliği Papiller Tiroid Kanseri Agresifliği ile İlişkili Değildir. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 6. Demircioğlu ZG, Ünlü MT, Demircioğlu MK, Çalışkan O, Besler E, Tanal M, Celayir MF, Yetkin SG,  Mihmanlı M, Uludağ M. D Vitamini Eksikliği ve TSH Yüksekliği Papiller Tiroid Kanserinde Risk Faktörü Müdür? 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 7. Aygün N, Tanal M, İşgör A, Uludağ M. Primer Hiperparatiroidide Tek Taraflı Paratiroidektomi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Parathormon Düşüklüğü. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 8. Aygün N,  Besler E, Çitgez B, Kartal K, Ata T, Köstek M, İşgör A, Uludağ M. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunun Vokal Kord Paralizisinin Azalmasindaki Rolü. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 9. Demircioğlu MK, Demircioğlu ZG,  Ünlü MT, Tanal M, Çalışkan O, Besler E, Köksal HM,  Özgüven MB, Yetkin SG, Mihmanlı M, Uludağ M. TSH Düzeyi ile Papiller Tiroid Kanserinin Agresifliği Arasında İlişki Var Mıdır? 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 10. Celayir MF, Ünlü MT, Köksal HM, Kartal K, Besler E, Mihmanlı M, Uludağ M.  Radyal lazer probu ile pilonidal sinüs cerrahisi: Cerrahi teknik ve ilk deneyim sonuçlarımız.. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 11. Demircioğlu ZG, Çalışkan O,  Demircioğlu MK, Güven O, Köstek M, Mihmanlı M, Uludağ M. Perineal Nekrotizan Fasiit (Fournier Gangreni) Tedavisinde 1 Yıllık Fekal Diversiyon Sonuçlarımız. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 12. Demircioğlu MK, Ünlü MT, Demircioğlu ZG, Çalışkan O, Kartal K, Tanal M, Çitgez B, Özgüven MB, Yetkin SG, Mihmanlı M, Uludağ M. D Vitamini Eksikliği Lenfositik Tiroidit ile İlişkili Midir? 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 13. Demircioğlu MK, Ünlü MT, Demircioğlu ZG, Çalışkan O, Tanal M, Yetkin SG, Mihmanlı M, Uludağ M Papiller Tiroid Kanserinde Uygulanan Tamamlayıcı Tiroidektomide Hipokalsemi Riski Artar mı? 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 14. Ünlü MT, Çalışkan O, Demircioğlu ZG, Demircioğlu MK, Çitgez B, Uludağ M. Adrenal Kitlelerde Cerrahi Yaklaşım: 3 Yıllık Tek Merkez Deneyimi. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 15. Aygün N, Ünlü MT, Tanal M, Demircioğlu ZG, Demircioğlu MK,  Çalışkan O, Uludağ M. Total Tiroidektominin Tamlığını Etkileyen Tiroid Gelişim Anomalileri Sıklığı. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 16. Celayir MF, Ünlü MT, Köksal HM,Besler E, Kartal K, Çitgez B, Uludağ M, Mihmanlı M. Akut kolesistitli hastalarda perkütan kolesistominin yeri. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 17. Besler E, Ünlü MT, Celayir MF, Köksal HM, Uludağ M. Multipl myeloma bağlı sigmoid kolon perforasyonu. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 18. Ata T, Çitgez B, Yetkin SG, Özşahin H, Uludağ M, Mihmanlı M.Sentinel lenf bezi negatif olup pozitif gelenlerde aksiller disseksiyon gerekli mi? 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 19. Ata T, Çitgez B, Yetkin SG, Özşahin H,  Uçak R, Şahin C, Uludağ M, Mihmanlı M. Sentinel lenf bezi pozitif olanlarda aksiller disseksiyon gerekli mi? 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 20. Ata T, Çitgez B, Özşahin H, Yetkin SG,  Uçak R, Aydoğan F, Şahin C, Uludağ M, Mihmanlı M. Neoadjuvan kemoterapi verilen hastalarda tümör özelliklerinin tedaviye etkileri. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya, İstanbul.
 21. Ozdemir M, Sormaz İC, Aygün N, Uludağ M, Giles Şenyürek Y, Makay Ö. Başlangıç amplitüd değerlerinin duyarlılığı- Retrospektif değerlendirme (BADeDUR Çalışması). 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S19 (SS01).
 22. Tanal M, Aygün N, İşgör A, Uludağ M. İntraoperatif krikotiroit kas elektromiyografisi intraoperatif sinir monitörizasyonunun bir parçası olabilir mi? 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S21 (SS03).
 23. Aygün N, Tanal M, İşgör A, Uludağ M.İntraoperatif sinir monitörizasyonunda Tip 1 sinyal kaybında posterior krikoaritenoid kasın elektromiygrafik bulguları.8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S24 (SS06).
 24. Enver N, Sormaz İC, Makay Ö, Uludağ M. Cerrahların tiroid  cerrahisinin ses ve havayolu komplikasyonları ile ilgili farkındalığı: Anket çalışması.8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S40 (S010).
 25. Çitgez B, Besler E, Ata T, Yetkin SG, Yılmaz Özgüven B, Çil E, Özel A, Uludağ M. Ultrasonda görünmeyen dev paratiroid adenomu. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S71 (P021).
 26. Çitgez B, Besler E, Özşahin H, Yetkin SG, Ata T, Güven O, Yılmaz Özgüven B, Özel A, Yener Öztürk F, Uludağ M. Tiroid nodüllerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi güvenli mi? 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S72 (P022).
 27. Kaya C, Ömeroğlu S, Bozkurt E, Ata T, Çalışkan O, Uludağ M. Papiller tiroid karsinomlarında tamamlayıcı tiroidektomi için prediktif faktörler. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S74 (P024).
 28. Kaya C, Çalışkan O, Bozkurt E, Ömeroğlu S, Ata T, Uludağ M. Papiller tiroid karsinomunun folliküler varyantı: Preoperatif ultrasonografi ve sitolojik özellikleri. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S75 (P025).
 29. Tanal M, Ünlü MT, Aygun N, İşgör A, Uludağ M. Tiroidektomi uygulanan hastalarda tiroid gelişim anomalisi sıklığı. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S107 (P065).
 30. Aygün N, Tanal M, Uludağ M, İşgör A. İntraoperatif sinir monitorizasyonunun standardizasyonunun non-reküren laringeal sinirin erken saptanmasına katkısı. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 27-30 Nisan 2017, Kongre bildiri özet kitabı: S114 (P075).
 31. Besler E, Aygün N, Çitgez B, Yetkin SG, Mihmanlı M, Uludağ M.  Hipertiroidili hastada insidental kanser oranı azalır mı? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 32. Aygün N, Besler E, Yetkin G, Mihmanlı M, İşgör A, Uludağ M. Primer hiperparatiroidide preoperatif görüntüleme yönteölerinin etkinliği. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 33. Aygün N, Besler E, Yetkin G, Mihmanlı M, İşgör A, Uludağ M. İkincil tiroid cerrahisinde komplikasyon riski. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 34. Uludağ M, Aygün N, İşgör A. Süperior laringeal  sinirin eksternal dalının üst pol damarları ile ilişkisini etkileyen faktörler. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 35. Uludağ M, Aygün N, İşgör A. Reküren laringeal sinir varyasyonlarının reküren laringeal sinir paralizi üzerine etkisi.  20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 36. Aygün, N Besler E, Çitgez B, Kartal K, İşgör A, Uludağ M. Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun rolü. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi,13-17 Nisan 2016, Antalya.
 37. Kartal K, Ünlü MT, Yazıcı P, Köksal HM, Celayir F, Uludağ M, Mihmanlı M. Ultrasonografi negatif apendektomilerin önüne geçebilir mi? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 38. Celayir F, Ünlü MT, Köksal HM, Demir U, Kartal K, Besler E, Çitgez B, Uludağ M, Mihmanlı M. Tomografi ile tanısı konmuş divertikülitli hastalarda kolonoskopi yapılması gerekli midir? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 39. Aygün N, İşgör A, Uludağ M. Tiroidektomide süperior laringeal sinirin eksternal dalı her olguda görülebilir mi? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 40. Aygün N, Uludağ M, İşgör A. Tiroid Hemiagenezisinde laringeal sinirlerin anatomisi ve elektrofizyolojik bulguları. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 41. Köksal HM, Celayir MF, Kartal K, Aygün N, Uludağ M, Mihmanlı M. Komplike ve nüks etmiş zor pilonidal sinüs vakasında postoperatif VAC kullanımı: Olgu Sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 42. Uludağ M, Aygün N, İşgör A. Vagustan ayrı çıkışa sahip çift dal nonreküren laringeal sinir. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 43. BeslerE, Aygün N, Yetkin SG, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroid kanserinde santral boyun diseksiyonu geçici komplikasyonların artışı ile ilişkilidir. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 44. Bozdağ E, Ünlü T, Aygün N, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Primer hiperparatiroidide cerrahi tedavi sonrası persistan ve nüks hastalık. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 45. Celayir F, Ünlü MT, Köksal HM, Kartal K, Besler E, Çitgez B, Uludağ M, Mihmanlı M. ERCP sonrasında gelişen perforasyonlardaki tedavi yönetimimiz. . 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 46. Celayir F, Kartal K, Aygün N, Ünlü MT, Uludağ M. Tek bir merkezde yapılan apendektomiler sonrası saptanan apendiks tümörleri. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 47. Celayir F, Bozdağ E, Köksal HM, Akgün İ, Gürbulak E, Kartal K, Besler E, Mihmanlı M, Uludağ M. Tıkanması olan hastalarda kolon stentleri: Tek bir merkezli çalışma. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 48. Bozdağ E, Aygün N, Karaca Bozdağ Z, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Yutulan balık kılçığının son durağı anorektal mukoza.  20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 49. Aygün N, Uludağ M, İşgör A. Faringeal pleksusun vokal kord inervasyonuna katkısı: Prospektif çalışma. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya.
 50. Aygün N, Uludağ M, İşgör A. Superior laringeal sinirin eksternal dalının monitorizasyonunda elektrot yüzeyi arttırılmış endotrakeal tüpün katkısı. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya.
 51. Aygün N, Uludağ M, İşgör A. İntraoperatif sinir monitorizasyonunda süperior laringeal sinirin uyarı eşik akım değeri ve uyarı saturasyon akım değerinin değerlendirilmesi. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya.
 52. Aygün N, Uludağ M, İşgör A. İnferior faringeal konstrüktör ve krikofaringeal kasların motor inervasyonlarının elektromiyografik olarak değerlendirilmesi: Prospektif klinik çalışma. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya.
 53. Aygün N, Uludağ M, İşgör A. Faringeal Pleksusun Krikotiroid Kas İnervasyonuna katkısı. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, 12-14 Kasım 2015, Konya.
 54. Aygün N, Besler E, Yener Öztürk F, Yetkin G, Mihmanlı M, İşgör A, Uludağ M. Total tiroidektomiden sonra hipoparatiroidi gelişen hastalarda paratiroid fonksiyonunun düzelmesi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 55. Makay Ö, Özdemir M, Giles Şenyürek Y, Tunca F, Düren M, Uludağ M, Hacıyanlı M, İçöz G, İşgör A, Özbaş S, Özcan Z, Tezelman S. Papiller mikrokarsinomlara yaklaşım: Türkiye Perspektifi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 56. Öz A, Bozdağ E, Yazıcı P, Yener Öztürk F, Besler E, Aygün N, Yetkin G, Mihmanlı M, İşgör A, Uludağ M. Primer hiperparatiroidide postop parathormon yüksekliği. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 57. Bozdağ E, Öz A, Yazıcı P, Yener Öztürk F, Besler E, Aygün N, Yetkin G, Mihmanlı M, İşgör A, Uludağ M. Odaklanmış cerrahi girişim uygulanan primer hiperparatiroidide postoperatif hormon düşüklüğü. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 58. Çitgez B, Akgün İ, Öz A, Yetkin G, Yener Öztürk F, Mihmanlı M, Uludağ M. Laparoskopik surrenalektomi deneyimlerimiz. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 59. Bozdağ E, Öz E, Aygün N, Çitgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Papiller tiroid kanserinde ekstratroidal yayılımın  diğer klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 60. Besler E, Aygün, N Bozdağ E, Çitgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Papiller tiroid kanserinde karşı paratrakeal lenf bezi metastazı gelişimi ile ilişkili risk faktörleri. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 61. Besler E, Aygün N, Yener Öztürk F, Yılmaz Özgüven B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. AntiTg ve antitpo pozitifliği papiller tiroid kanseri için potansiyel prediktif faktör olabilir mi?  7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 62. Besler E, Aygün N, Yetkin G, Mihmanlı M, İşgör A, Uludağ M. Santral bölge diseksiyonunda lenf bezi diseksiyon genişliği ve lokalizasyonun değerlendirilmesi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 63. Öz A, Bozdağ E, Besler E, Aygün N, Çitgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Papiller tiroid kanserinde bilateralitenin önemi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 64. Uludağ M, Aygün N, İşgör A. Superior laringeal sinirin eksternal dalının vokal kord adduksiyonu ve yutma fonksiyonuna etkisi:prospektif klinik çalışma. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 65. Aygün N, İşgör A, Besler E, Uludağ M. Riskli Tiroidektomilerde intraoperatif sinir monitorizasyonunun katkısı. 7.  Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 66. Uludağ M, Aygün N, İşgör A. İntraoperatif sürekli vagus monitorizasyonunun riskli tiroidektomilerde reküren laringeal sinirin korunmasına katkısı. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 67. Aygün N, İşgör A, Uludağ M. Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun superior laringeal sinirin eksplorasyonuna katkısı. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 68. Özşahin H, Yetkin G, Çitgez B, Öz A, Mihmanlı M, Uludağ M. Dev nodüler guatr nedeni ile opere ed,ilen hastaların incelenmesi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 69. Kaya C, Yazıcı P, Bozkurt E, Demir U, Bostancı Ö, Öz A, Uludağ M,  Mihmanlı M. Tiroidin Papiller Mikrokarsinomlarında Multisentrisite Oranı.  7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 70. Besler E, Aygün N, Çitgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, İşgör A, Uludağ M. Tiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi gelişimini etkileyen faktörler.  7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 71. Çitgez B, Besler E, Yetkin G, Öz A, Özşahin H, Yılmaz Özgüven B, Mihmanlı, M Uludağ M. Tiroidin primer lenfoması. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 72. Çitgez B, Akgün İ, Yetkin G, Bozdağ E, Özşahin H, Yener Öztürk F, Mihmanlı M, Uludağ M. Büyük adrenal kitlelerde laparoskopik cerrahi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 73. Besler E, Aygün N, Yener Öztürk F, Yılmaz Özgüven B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Papiller tiroid kanserinde lenfositik tiroidit birlikteliğinin tümör özellikleri ile ilişkisi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 74. Aygün N, Besler E,  Yener Öztürk F, Bozdağ E, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Santral Diseksiyonda Hipokalsemi Gelişimini Etkileyen Faktörler. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 75. Çitgez B, Yetkin G,  Besler E, Aygün, N, Öz A, Yılmaz Özgüven B, Mihmanlı M, Uludağ M. Rastlantısal ve rastlantısal olmayan papiller tiroit mikrokanserlerinin  klinik ve patolojik özellikleri. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 76. Aygün N, Besler E,  Yener Öztürk F, Öz A, Mihmanlı M, Uludağ M. Nüks guatrda hipokalsemi riski artar mı?  7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 77. Besler E, Aygün N, Yener Öztürk F, Çitgez B, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Otoimmun tiroiditler ile D vitamini yetmezliği ilişkisi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 78. Uludağ M, Besler E, Aygün N, İşgör A. Krikotiroid kasın motor inervasyonuna reküren laringeal sinirin katkısı. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 79. Aygün N, Besler E, Özel A, Şimşek ZG, Güven O, Uludağ M. Papiller tiroid kanserinde boyun venlerinde tümör trombüsünün önemi. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 80. Çitgez B, Öz A, Bozdağ E, Yener Öztürk F, Besler E, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Primer hiperparatiroidide görüntüleme yöntemlerinin etkinliği. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 81. Çitgez B, Öz A, Bozdağ E, Yener Öztürk F, Besler E, Yetkin G, Mihmanlı M, Uludağ M. Primer Hiperparatiroidide Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliği. 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.
 82. Yetkin G, Özşahin H, Tanık C, Çitgez B, Uludağ M, Mihmanlı M. Erkek meme kanseri. 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-25 Kasım 2015, Antalya.
 83. Yetkin G, Özşahin H, Çitgez B, Kaya C, Uludağ M, Mihmanlı M. Meme kanserinde ilk onkoplastik cerrahi deneyimlerimiz. 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-25 Kasım 2015, Antalya.
 84. Celayir F, Mihmanlı M, Alkım H, Köksal, HM Ömeroğlu S, Besler E, Kartal K, Uludağ M. Abdominal ateşli silah yaralanmalı hastada atipik iyileşme süreci: Bir vaka sunumu. 10. Ulusal Travmna ver Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya.
 85. Yazıcı P, Bozdağ E, Aygün N, Çitgez B, Bozkurt E, Mihmanlı M, Uludağ M. Paratiroidektomi sonrası Parathormon kontrolü gerekli mi? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya
 86. Yazıcı P, Bozkurt E, Çitgez B, Özgüven MBY, Mihmanlı M, Uludağ M. Onkositik hücre gerçekten ne kadar ONKO-sitik? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya
 87. Bozkurt E, Yazıcı P, Kaya C, Çitgez B, Köksal HM, Yılmaz BM, Mihmanlı M, Uludağ M. İnsidental paratroidektomi: Klinik önemi var mıdır? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya
 88. Özşahin H, Yetkin SG, Gürbulak EK, Çitgez B, Öz A, Uludağ M, Mihmanlı M. Akut apandisit tanısıyla apendektomi yapılan hastalarda preoperatif laboratuvar ve görüntüleme bulgularının tanı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 89. Uludağ M, Çitgez B, Aygün N, Yetkin SG, Mihmanlı M, Bozdağ E, Besler E, Celayir MF, İşgör A. Süperior Laringeal Sinirin Eksternal Dalının Vokal Kordun Adduktor Fonksiyonuna Katkısının Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya
 90. Uludağ M, Çitgez, Aygün N, Yetkin SG, Mihmanlı M, İşgör A. Tiroid Cerrahisinde Sürekli Vagus Uyarısı ile Sinir Monitorizasyonu: İlk Deneyimler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 91. Uludağ M, Çitgez B, Aygün N, Özşahin H, Mihmanlı M, Yetkin SG, Celayir MF, İşgör A. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunda Vagus Uyarısında Uyarı Noktasının Oluşan EMG Dalgası Amplitüdü Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 92. Uludağ M, Çitgez B, Karasu R, Özel A, Mihmanlı M, İşgör A. Otonom Fonksiyonlu Papiller Tiroid Kanserinin Nadir Bir Prezentasyonu: Marine Lenhart Sendromu nodülünde malignite. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 93. Uludağ M, Çitgez B, Yazıcı P, Yetkin SG, Mihmanlı M, İşgör A. Rekürren Laringeal Sinir Dallanma Özellikleri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 94. Uludağ M, Çitgez B, Aygün N, Mihmanlı M, Yetkin SG, İşgör A. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunda Karotis Kılıfı Açılmadan Vagusun Uyarılabilmesine Vagus Pozisyonunun Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya. 
 95. Uludağ M, Çitgez B, Aygün N, Besler E, Köksal HM, Mihmanlı M, Yetkin SG, İşgör A. Diseksiyon Genişliği Reküren Laringeal Sinirin İleti Fonksiyonunu Etkiler mi? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 96. Besler E, Çitgez B, Aygün N, Özşahin H, Celayir MF, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Papiller Tiroit Kanserinde Santral ve Lateral Lenf Nodu Metastazı Gelişimine Etkili Klinikopatolojik Faktörler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya 
 97. Besler E, Çitgez B, Aygün N, Özşahin H, Celayir MF, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Tiroid Kanserinde Uygulanan Ameliyat Genişliğinin Komplikasyon Gelişimi Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya  
 98. Besler E, Çitgez B, Aygün N, Celayir MF, Özgüven MBY, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Preoperatif TSH Düzeyi ile Tümörün Klinikopatolojik Özelliklerinin ilişkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya  
 99. Besler E, Aygün N, Çitgez B, Özşahin H, ferhatoğlu MF, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Total tiroidektomi sonrası hipokalsemiyi öngörmede multifaktöriyal skorlama sistemi oluşturulabilir mi? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya  
 100. Besler E, Çitgez B, Aygün N, Özşahin H, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Papiller Tiroid Kanserinin Preoperatif Antitiroglobulin ve Antitiroit Peroksidaz Pozitifliği ile İlişkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya  
 101. Bozdağ E, Besler E, Çitgez B, Celayir MF, Köksal MH, Ömeroğlu S, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Mikropapiller tiroid kanserinin klinikopatolojik özellikleri diğer papiller kanselerden farklı mı? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya  
 102. Aygün N, Besler E, Çitgez B, Celayir MF, Köksal MH, Ömeroğlu S, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Yaşla Histopatolojik Özelliklerin İlişkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya  
 103. Aygün N, Çitgez B, Celayir MF, Besler E, Köksal MH, Mihmanlı M, Uludağ M. Karotis Kılıfı Açılmadan Yapılan Vagus Uyarısı Direkt Vagus Uyarısı Elektrofizyolojik Verlerini Yansıtır mı? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya . 
 104. Aygün N, Çitgez B, Besler E, Yazıcı P, Yetkin SG, Celayir MF, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunda Vagus Uyarısı Alınması ve Posterior Krikoaritenoid Kas Kasılmasının Değerlendirilmesinin Pratiğe Yansıması. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 105. Aygün N, Besler E, Çitgez B, Ömeroğlu S, Yetkin SG, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunda Vagus Uyarımında Komplikasyon Riski. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya. 
 106. Ömeroğlu S, Celayir MF, Besler E, Köksal HM, Çitgez B, Aygün N, Uludağ M, Mihmanlı M. Gevşek seton uyguladığımız hastalarda setonla yaşama uyum. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 107. Köksal HM, Celayir MF, Besler E, Çitgez B, Bostancı Ö, Ömeroğlu S, Uludağ M, Mihmanlı M. Kolonik Crohn Hastalarında Cerrahi Tedavi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 108. Yazıcı P, Bozkurt E, Çitgez B, Işıl RG, Ömeroğlu S, Kaya C, Mihmanlı M, Uludağ M. Preoperatif tiroglobulin gerçekten tiroid malignitesi açısından prediktif bir faktör olabilir mi? Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 109. Yazıcı P, Bozdağ E, Bozkurt E, Demir U, Işıl RG, Mihmanlı M, Uludağ M. Primer hiperparatroidi nedeniyle paratroid cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif tiroid ultrasonu etkinliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 110. Yazıcı P, Bozdağ E, Aygün N, Bozkurt E, Mihmanlı M, Uludağ M. Paratiroid adenom lokasyonları: Anatomik varyasyon analizi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya..
 111. Yazıcı P, Bozdağ E, Bozkurt E, Demir U, Işıl RG, Mihmanlı M, Uludağ M. Papiller tiroid kanserinin primer hiperparatroidi ile birlikteliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya..
 112. Özşahin H, Yetkin SG, Çitgez B, Akgün İE, Mihmanlı M, Uludağ M. İkincil tiroit ve paratiroit ameliyatlarında intraoperatif sinir monitorizasyonunun katkısı. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 113. Ferhatoğlu MF, çitgez B, Kartal A, Besler E, Özşahin H, Öz A, Yetkin SG, Akgün SG, Akgün İE, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroit cerrahisi sonrası nadir görülen bir komplikasyon. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 114. Ferhatoğlu MF, Çitgez B, Kartal A, Besler E, Özşahin H, Öz A, Yetkin SG, Akgün İE, Mihmanlı M, Uludağ M. Mean Platelet volum preoperatif lenfositik tiroidit tanısında kullanılabilir mi ? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 115. Uludağ M, Besler E, Aygün N, Çitgez B, Mihmanlı M, Yetkin SG, İşgör A. Tiroid Cerrahisi Sonrası Hipokalsemi Gelişimini Etkileyen Faktörler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 116. Uludağ M, Besler E, Aygün N, Çitgez B, Mihmanlı M, Yetkin SG, İşgör A. Preoperatif  Vitamin D Eksikliği Tiroid Cerrahisi Sonrası Postoperatif Geçici Hipokalsemi Oranını Arttırmaz. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 117. Besler E, Çitgez B, Özel A, Çelebi İ, Karasu R, Celayir MF, Köksal MH, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroid Kanserlerinde Bölgesel Lenf Bezi Metastazını Belirlemede Ultrasonografiye Magnetik Rosenans Görüntüleme Katkı Sağlar mı? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 118. Aygün N, Çitgez B, Besler E, Bozdağ E, Mihmanlı M, Uludağ M. Bazen Reküren Laringeal Sinir Zuckerkandl Tüberkülünü Gizleyebilir. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 119. Çitgez B, Ferhatoğlu MF, ÖZşahin H, Besler E, Özgüven MBY, Yetkin SG, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroit Folliküler Adenomu ve Papiller Karsinom birlikteliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 120. Çitgez B, Yetkin SG, Ferhatoğlu MF, Akgün İE, Özşahin H, Karakaş S, Özgüven MBY, Uludağ M. Kronik Lenfositik Tiroidit Zemininde Papiller Tiroid Karsinom Riski. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 121. Çitgez B, Ferhatoğlu MF, Kartal A, Yetkin SG, Yenice O, Karasu R, Mihmanlı M, Uludağ M. PET/CT’de Saptanan Tiroit İnsidentalomaların Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 122. Çitgez B, Yetkin SG, Karasu R, Ferhatoğlu MF, Besler E, Özgüven MBY, Mihmanlı M, Uludağ M. Papiller Tiroid Kanserinde Metastaz Şüpheli Lenf Bezlerinde İnce İğne Aspiratı Yıkamasında Tiroglobulin Ölçümünün Değeri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 123. Çitgez B, Yetkin SG, Aygün N, Ferhatoğlu MF, Özgüven MBY, Mihmanlı M, Uludağ M. İnsidental Papiller Karsinoma. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 124. Çitgez B, Akgün İE, Yetkin SG, Ferhatoğlu MF, Özşahin H, Öztürk FY, Mihmanlı M, Uludağ M. Laparoskopik Transperitoneal Surrenalektomi Deneyimlerimiz. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 125. Çitgez B, Besler E, Aygün N, Mihmanlı M, Yetkin SG, Uludağ M. Preoperatif Vitamin D Eksikliğinde Hipokalsemiye Etki Eden Faktörler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 126. Çitgez B, Yetkin SG, Besler E, Özşahin H, Aygün N, Mihmanlı M, Uludağ M. Preoperatif Vitamin D Düzeyi Normal Olgularda Hipokalsemiye Etki Eden Risk Faktörleri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 127. Çitgez B, Özşahin H, Yetkin SG, Ferhatoğlu MF, Aygün N, Karasu R,Yenici O, Özel A, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroid Histolojisinin İki Ayrı Antitesi: Folliküle ve Papiller Karsinom Birlikteliği. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 128. Çitgez B, Aygün N, Karasu R, Özel Ai Yenici O, Mihmanlı M, Uludağ M. Tiroid Kanserinde Preoperatif Radyoaktif Madde ile Lenf Bezi İşaretlemesi Boyun Diseksiyonuna Katkı Sağlar mı? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 129. Çitgez B, Yetkin SG, Özşahin H, Besler E, Tanık C, Bozdağ E, Mihmanlı M, Uludağ M. Memenin Metaplastik Karsinomu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 130. Çitgez B, Yazıcı P, Ferhatoğlu MF, Celayir MF, Köksal MH, Mihmanlı M, Uludağ M. Akut travmatik aort transeksiyonunda endovasküler onarım. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 131. Celayir MF, Besler E, Ömeroğlu S, Köksal MH, Akgün İE, Demir U, Aygün N, Yetkin SG, Gürbulak EK, Kaya C, Uludağ M, Mihmanlı M. Basit Anal Fistüllerde Fistülektomi & Fistulotomi uygulamalarımızın sonuçları. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 132. Celayir MF, Köksal MH, Çitgez B, Besler E, Ömeroğlu S, Demir U, Akgün İE, Aygün N, Uludağ M, Özşahin Ö, Yetkin SG, Mihmanlı M. Kompleks anal fistüllerin cerrahi tedavisinde obesitenin başarıya etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 133. Celayir MF, Besler E, Erbaş İ, Köksal HM, Yetkin SG, Aygün N, Ömeroğlu S, Çitgez B, Uludağ M, Mihmanlı M. İatrojenik enterokutanöz fistüllü iki olgumuzda topikal sürekli negatif basınçlı tedavi sonuçlarımız. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 134. Köksal HM, Celayir MF, Uludağ M, Çitgez B, Ömeroğlu S, Besler E, Mihmanlı M. Safra kesesi yerleşim yeri anomalileri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 135. Köksal HM, Celayir MF, Uludağ M, Çitgez B, Besler E, Aygün N, Mihmanlı M. Pelvik Matür Kistik Teratom: Olgu Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014, Antalya.
 136. Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Mihmanlı M, Celayir F, Peker E, İşgör A. Süperior Laringeal Sinirin Bulunmasına Intraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Katkısı. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 17 
 137. Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Celayir F, Mihmanlı M, Celayir F, Peker E, İşgör A.. Intraoperatif Sinir Monitorizasyonunda Normal Uyarı Gecikme Zamanı Ve Dalga Amplitüd Değişimleri . 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 18-19.
 138. Çitgez B, Mihmanlı M, Akgün İ, Yetkin G, Ferhatoğlu F, Uludağ M. Lateral Yaklaşımla Minimal Invaziv Paratiroidektomi. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 55.
 139. Oran EŞ, Yetkin G, Mihmanlı M, Celayir F, Aygün N, Çoruh B, İşgör A, Uludağ M. Rekürren Laringeal Sinirin Ekstralaringeal Dallanma Mesafesi. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 65.
 140. Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Celayir F, Mihmanlı M, Peker E, İşgör A. Intraoperatif Sinir Monitorizasyonunda Eşik Akım Değeri ve Maksimum Uyarı Değerine Göre Uygulanan Akım Azaltılabilir mi? 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 67-8.
 141. Oran EŞ, Yetkin G, Mihmanlı M, Celayir F, Aygün N, Çoruh B, Peker E, Uludağ M. Tiroidektomi Sırasında Paratiroid Ototransplantasyonu Yapılan Hastalarda Hipokalsemi Riski. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 84.
 142. Yetkin G, Mihmanlı M, Çitgez B, Oran EŞ, Celayir F, Uludağ M. Tiroidektomi Uygulanan Hipertiroidili Hastalarda Tiroid Kanser Prevalansı. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 97.
 143. Yetkin G, Mihmanlı M, Çitgez B, Celayir F, Oran EŞ, Uludağ M. Selim Tiroid Hastalığı Nedeniyle Tiroidektomi Uygulanan Hipertiroid ve Ötiroid Hastalarda Insidental Tiroid Kanser Oranları. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 98.
 144. Yetkin G, Mihmanlı M, Oran EŞ, Çitgez B, Celayir F, Uludağ M. Hipertiroid Hastalarda Tirodektomi Sonrası Hipokalsemi Riski Yüksek mi ? 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 99. 
 145. Oran EŞ, Yetkin G, Mihmanlı M, Akgün N, Celayir F, Uludağ M. Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Preoperatif Görüntüleme Yöntemlerinin Doğruluğu. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 119.
 146. Oran EŞ, Yetkin G, Mihmanlı M, Akgün N, Çoruh B, Peker E, Celayir F, Uludağ M. Primer Hiperparatiroidide Paratiroid Sintigrafisinin Negatifliği Sonuçları Olumsuz Etkiler mi? 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 120-1.
 147. Oran EŞ, Yetkin G, Mihmanlı M, Celayir F, Akgün N, Çoruh B, Peker E, Uludağ M. Primer Hiperparatiroidinin Cerrahi Tedavisinde Uzun Dönem Sonuçlar. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 122.
 148. Oran EŞ, Yetkin G, Mihmanlı M, Celayir F, Akgün N, Çoruh B, Peker E, Uludağ M. Primer Hiperparatiroidi Sonrası Gelişen Erken Hipokalseminin Belirteçleri. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 123.
 149. Temel U, Yetkin G, Öztürk FY, Mihmanlı M, Aygün N, Uludağ M. Paratiroid Kanseri: Servikal ve Mediastinal Nükste Cerrahi Tedavi. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 126-7.
 150. Kaya C, Uludağ M, Işıl RG, Demir U, Mihmanlı M. Tiroidektomi Ameliyatı Sonrası Gelişen Yüksek Debili Şilöz Fistül: Olgu Sunumu. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 145.
 151. Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Celayir F, Mihmanlı M, Peker E, İşgör A. Papiller Tiroit Kanserinde Santral Boyun Diseksiyonunda Komplikasyon Riski. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 147.
 152. Uludağ M, Yetkin G, Oran EŞ, Aygün N, Celayir F, Mihmanlı M, Peker E, İşgör A. Papiller Tiroit Kanserinde Lenf Nodu Metastazı ve Metastaz GelişImine Etkili Klinikopatolojik Faktörler. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013, Özet Kitabı: 148. 
 153. Celayir F, Akgün İ, Yetkin G, Uludağ M, Köksal HM, Oran, EŞ Gürbulak EK, Mihmanlı M, Baykan A. Kolonoskopik Perforasyonlarımızda tanı ve tedavi yaklaşımlarımız. XIV: Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013,  Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2013: Ek Sayı: 125-6.
 154. Celayir F, Oran EŞ, Yetkin G, Uludağ M, Köksal HM, Akgün İ, Erbaş İ;, Peker E, Aygün N, Mihmanlı M. Antikoagülan tedavi sırasında oluşan intramural hematoma bağlı kolonik tıkanma: Bir olgu sunumu. XIV: Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013,  Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2013: Ek Sayı: 169.
 155. Celayir F, Yetkin G, Tanık C, Köksal HM, Uludağ M, Akgün İ, Erbaş İ, Oran EŞ, Aygün N, Mihmanlı M, Baykan A. Rektumda skuamöz hücreli karsinom (SCC): 2 olgu sunumu. XIV: Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013,  Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2013: Ek Sayı: 207.
 156. Celayir F, Akgün İ, Yetkin G, Uludağ M, Oran EŞ, Aygün N, Peker E, Mihmanlı M. Üreter yaralanması ile sonuçlanan laparoskopik cerrahi uygulşanan 3 kolorektal tumor olgumuz. XIV: Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013,  Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2013: Ek Sayı: 223-4.
 157. Celayir F, Yetkin G, Uludağ M, Oran EŞ, Akgün İ, Köksal HM, Gürbulak EK, Peker E, Aygün N, Mihmanlı M, Baykan A. Stapler hemoroidektomi deneyimlerimiz. XIV: Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013,  Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2013: Ek Sayı: 244-5.
 158. Celayir F, Yetkin G, Uludağ M, Köksal HM, Demir U, Akgün İ, Kaya C, Oran EŞ, Erbaş İ, Gürbulak EK, Mihmanlı M, Baykan A. Anal kondiloma akümilata tedavisinde argon plazma koter kullanım sonuçlarımız. XIV: Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013,  Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, 2013: Ek Sayı: 249.
 159. Uludag M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E. Cerrahi girişim uygulanan nüks guatrlarda komplikasyon ve malignite riski. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012 
 160. Uludag M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E, İşgör A. Negatif sintigrafili primer hiperparatiroidili hastalarda cerrahi tedavi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012
 161. Uludag M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E, İşgör A. İkincil paratiroid girişimlerinde cerrahi sonuçlar. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012
 162. Uludag M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E, İşgör A. Rekürren larengeal sinirin ekstralarengeal dallanması ve motor fonksiyonu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012
 163. Celayir F, Yetkin G, Uludag M, Erbaş İ, Topuz S, Peker E, Aygün N. Acil servisi acil tıp hekimlerince devralınan bir eğitim araştırma hastanesinde genel cerrahi doktorlarının memnuniyet durumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012
 164. Uludag M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E, İşgör A. Paratiroid sestamibi sintigrafisinde yanlış pozitifliğe neden olan tiroid lezyonlarında malignite risk, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012
 165. Uludag M, Yetkin G, Celayir F, Aygün N, Peker E, İşgör A. Primer hiperparatiroidide çift adenom varlığı. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012
 166. Celayir F, Yetkin G, Uludag M, Peker E, Aygün N, Baykan A. Kolorektal anastomoz darlıklarının endoskopik tedavisi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012
 167. Yetkin G, Uludag M, Çitgez B, Celayir F, Peker E, Aygün N. Meme lezyonlarının histopatolojik tanısında biyopsi yöntemlerinin değerlendirilmesi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  İzmir 23-27 Mayıs 2012
 168. Uludağ M, Çitgez B, Yetkin G, Celayir MF, Ferhatoğlu MF, Öden S, İşgör A. Primer hiperparatiroidide preoperatif klinik ve biyokimyasal bulguların cerrahi sonrası normal paratiroid fonksiyonuna etkisi. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 129.
 169. Uludağ M, Çitgez B, Yetkin G, Celayir MF, Öden S, Ferhatoğlu MF, İşgör A. Hiperkalsemik krizde klinik ve patolojik özellikler. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 139.
 170. Uludağ M, Çitgez B, Yetkin G, Celayir MF, Ferhatoğlu MF, Öden S, İşgör A. Primer hiperparatiroidide cerrahi sonrası normokalsemik parathormon yüksekliği. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 109.
 171. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Kabul Gürbulak E, Velidedeoğlu M, Ferhatoğlu F, Kabukçuoğlu F, Akçakaya A. Kronik lenfositik tiroidit ve papiller tiroid karsinomu arasındaki ilişki. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 136.
 172. Çitgez B, Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Kartal A, Ferhatoğlu F, Kabukçuoğlu F, Akçakaya A. Tiroid hemiagenezi. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 159. 
 173. Çitgez B, Yetkin G, Uludag M, Akgün İ, Gürbulak E, Velidedeoğlu M, Ferhatoğlu F, Kabukçuoğlu F, Akçakaya A. Papiller Mikrokarsinom ve Multisentrisite, 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 160.
 174. Uludağ M, Çitgez B, Yetkin G, Celayir MF, Öden S, Ferhatoğlu MF, İşgör A. Primer hiperparatiroidide ameliyat tercihlerinde değişim. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 195.
 175. Uludağ M, Çitgez B, Yetkin G, Celayir MF, Yılmaz Özgüven MB, İşgör A. Persistan hiperparatiroidide retroözefageal yerleşim. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 197.
 176. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Akçakaya A, Öden S, Yılmaz Özgüven MB, İşgör A. Primer hiperparatiroidide eşlik eden yandaş tiroid patolojilerinde malignite sıklığı. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 198.
 177. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Akçakaya A, Öden S, Yılmaz Özgüven MB, İşgör A. Primer hiperparatiroidide çoklu bez patolojisi sıklığı ve önemi. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011, Kongre Özet Kitabı: 199. 
 178. Çitgez B, Akgün İ, Yetkin G, Uludag M, E Gürbulak, M Velidedeoğlu, S Öden, M Ferhatoğlu, A Akçakaya. Künt travmalara bağlı dalak yaralanmalarına konservatif yaklaşım. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya 2011
 179. Çitgez B, A Akçakaya, Akgün İ, Yetkin G, M Ferhatoğlu, Mercan K, Uludag M. Nadir bir akut karın nedeni : Çekum divertikül perforasyonu. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya 2011.
 180. Çitgez B, Akgün İ, Yetkin G, Uludag M, Velidedeoğlu M, Gürbulak E, Öden S, Ferhatoğlu M, Kartal A, Akçakaya A. Postoperatif peritoneal yapışıklıklar klinik yaklaşım ve sonuçları. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya 2011
 181. Çitgez B, Yetkin G, Akgün İ, Uludag M, Velidedeoğlu M, Akçakaya A. Akut apandisitin jinekolojik kaynaklı tanı yanılmaları, 13.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi,  Antalya, 2011.
 182. Uludağ M, Çitgez B, Yetkin G, Kabul Gürbulak E, Özşahin H, Ferhatoğlu MF. Nüks guatrlarda malignite riski. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 19-20. 
 183. Uludağ M, Özel A, Yetkin G, Yener Öztürk F, Çitgez B, Akgün İ, Kartal A, Altuntaş Y. Gebelikte ciddi hiperkalsemiye neden olan primer hiperparatiroidizmde preoperatif lokalizasyon: Ultrasonografi klavuzluğunda ince iğne aspirasyonu ile parathormon ölçümü. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 21-2.
 184. Uludağ M, Çitgez B, Yetkin G, Kabul Gürbulak E, Akgün İ, Ferhatoğlu MF. Paratiroid adenomlarında nadir servikal ektopğik yerleşim alanı: Karotis kılıfı, 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 22-3.
 185. Özderya A, Yener Öztürk F, Uludağ M, Yılmaz Özgüven B, Altuntaş Y. Normal paratiroid hormon değerlerine sahip tiroid hemiagenezisli diyabetik primer hiperparatiroidili olgu. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 29-30.
 186. Kabul Gürbulak E, Akgün İE, Çitgez B, Yetkin SG, Ferhatoğlu MF, Uludağ M. Sestamibi sintigrafide paratiroid adenomunu taklit eden senkron foliküler tiroid kanseri. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 39-40.
 187. Kabul Gürbulak E, Çitgez B, Yetkin SG, Ferhatoğlu MF, Uludağ M. Reoperatif tiroid cerrahisinde lateral yaklaşımda komplikasyon riski. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 42-3.
 188. Çitgez B, Yetkin SG, Kabul Gürbulak E, Akgün İE, Özşahin H, Uludağ M. Reoperatif tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonu. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 43-4.
 189. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin SG, Kabul Gürbulak E, Yılmaz Özgüven B, Çitgez S, Yalçın V. Tiroide renal hücreli karsinom metastazı: Olgu sunumu. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 44.
 190. Uludağ M, Çitgez B, Yetkin G, Yener Öztürk F, Alataş Alkım C, Kabul Gürbulak E, Ferhatoğlu MF. Primer hiperparatiroidide ciddi hiperkalsemiye bağlı akut pankreatit. 9. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, 2010, Kongre Özet Kitabı: 53-4. 
 191. Yetkin G, Uludağ M, Çitgez B, Şit E, Akgün İ, Karakoç S. Posttiroidektomik  erken dönemde parathormon ölçümü ile saptanan hipoparatiroidizmin tedavisi ile postoperatif hipokalsemini önlenmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, S28. 
 192. Akgün İ, Yetkin G, Çitgez B, Uludağ M. Beslenme amaçlı  ostomi deneyimlerimiz, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, S37. 
 193. Yetkin G, Çitgez B, Akgün İ, Uludağ M, Celayir F, Kaya C. Kolonoskopik inceleme isteminde seçici davranılmalı mı? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, S147.
 194. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Karakoç S, Akgün İ, Kabukçuoğlu F, Özşahin H. MNG nedeniyle total tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller mikrokarsinomlarımız. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, P705.
 195. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Karakoç S, Akgün İ, Kartal A. Paratiroid adenomlarında odaklanmış cerrahide görüntülemenin önemi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, P682.
 196. Yetkin G, Çitgez B, Akgün İ, Uludağ M, Karakoç S. Mide kanserlerinde erken tanı sağlanabiliyor mu? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, P603. 
 197. Akgün İ, Yetkin G, Çitgez B, Uludag M. Kolorektal kanser perforasyonlarında postoperatif sonuçları etkileyen faktörler, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, P519. 
 198. Yetkin G, Kabukçuoğlu F, Uludağ M, Çitgez B, Karakoç S, Akgün İ. Gossipiboma: Olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, P392. 
 199. Çitgez B, Yetkin G, Akgün İ, Uludag M, Karakoç S, Öden S. Laparoskopik kolesistektomide açık yöntemin güvenilirliği. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, P165. 
 200. Çitgez B, Yetkin G, Uludag M, Akgün İ, Ekici U, Kartal A. Aortobifemoral bypass operasyonunun nadir bir komplikasyonu: İnternal herniasyon, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, P119.
 201. Çitgez B, Yetkin G, Uludağ M, Karakoç S, Akgün İ, Kartal A. Erişkinde Meckel divertikülü ve invaginasyonunun nadir kombinasyonu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, P117. 
 202. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Yener Ş, Polat N, İşgör A. Lipomatöz tiroid. 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası/Aydın, 2009, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2009; 6(Suppl): 45-6.
 203. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, İşgör A, Akgün İ, Özşahin H, Kabukçuoğlu F. Nüks multinodüler guatrda papiller karsinom. 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2009, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, Kuşadası/Aydın,  2009; 6(Suppl): 46.
 204. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, İşgör A, Akgün İ, Kartal A, Polat N. Ektopik tiroid dokusu. 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası/Aydın, 2009, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2009; 6(Suppl): 48-9.
 205. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Akgün İ, Karakoç S, Kartal A, İşgör A, Polat N. Sekonder paratiroid cerrahi tedavisindeki ektopik paratiroid sonuçlarımız. 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası/Aydın, 2009, Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2009; 6(Suppl): 49.
 206. Çitgez B, Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Karakoç S, Kartal A, Ferhatoğlu F, İşgör A. Sekonder hiperparatirodide cerrahi endikasyonlarımız. 8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası/Aydın,  Endokrinolojide Diyalog Dergisi, 2009; 6(Suppl): 50-1. 
 207. Karakoç S, Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Çitgez B, Kartal C. Kolonoskopiye bağlı iatrojenik kolon yaralanmalarına yaklaşımlarımız. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009, Bildiri Özetleri Kitabı: 240 (P08).
 208. Yetkin G, Uludağ M, Dalkılıç A, Karakoç S, Akgün İ, Çitgez B. Perkütan nefrolitotominin nadir bir komplikasyonu: Kolon perforasyonu (olgu sunumu). XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009, Bildiri Özetleri Kitabı: 243 (P11).
 209. Uludağ M, Yetkin G, Karakoç S, Tanrıverdi O, Çitgez B, Aydın M. Laparoskopik radikal prostatektominin potansiyel komplikasyonu: Rektum yaralanması ve tedavisi. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009, Bildiri Özetleri Kitabı: 254 (P22).
 210. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B. Laparoskopik appendektomi sonrası gelişen intraabdominal absenin laparoskopik drenajı. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009, Bildiri Özetleri Kitabı: 268 (P36).
 211. Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Karakoç S, Çitgez B. Kolon obstrüksiyonu tanısında bilgisayarlı tomografinin yeri. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009, Bildiri Özetleri Kitabı: 277.
 212. Karakoç S, Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Çitgez B, Öden S, Kartal C. Perfore sigmoid divertikülitlerde (Hinchey 3-4) cerrahi tercihlerimiz. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009, Bildiri Özetleri Kitabı: 307 (P74).
 213. Karakoç S, Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Çitgez B, Ekici U, Özşahin H. Plonidal sinuste deneyimlerimiz. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009, Bildiri Özetleri Kitabı: 343 (P110).
 214. Karakoç S, Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Çitgez B, Özşahin H. Perianal fistül olgularına yaklaşımımız. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2009, Bildiri Özetleri Kitabı: 358 (P125).
 215. Uludağ M, Yetkin, Özgüven BY, Kartal C, İşgör A, Kebudi A. Primer hiperparatiroidide persistan hiperparatiroidi nedenleri. 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana, 2008, Endokrinolojide Diyalog, Cilt V, 346.
 216. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Özgüven BY, Polat N, Kartal C. Bası semptomlu guatrlı hastada tiroid malt lenfoması. 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana, 2008, Endokrinolojide Diyalog, Cilt V, 343.
 217. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Bozkurt A, Çitgez B. Bası semptomlu ektopik lingual tiroid. 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana, 2008, Endokrinolojide Diyalog, Cilt V, 342.
 218. Yetkin G, Uludağ M, Çitgez B, Kartal C. Nonpalpable Meme Lezyonlarında Stereotaksik Biopsi Sonuçlarımız. İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı, , İstanbul, 2008, Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı: 236. 
 219. Yetkin, G, M. Uludağ, B. Çitgez, Polat N. Apendiks endometriozisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, , Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 413.
 220. Yetkin G, Uludağ M, Çitgez B, Akgün İ, Karakoç S. Akut Kolesistitde Laparoskopik Kolesistektomiden Açık Yönteme Geçişte Etkili Risk Faktörleri. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 340.
 221. Yetkin G, Uludağ M, Oba S, Çitgez B, Paksoy İ. Yaşlılarda laparoskopik kolesistektomide pneumoperitoneumun kan gazlarına etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 327.
 222. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Yener Ş, İşgör A. Sezeryan sonrası karın duvarı insizyon skarı endometriozisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 252.
 223. Akgün İ, Uludağ, Yetkin G, Çitgez B, Karakoç S, Öden S. Postoperatif bride bağlı ince barsak obstrüksiyonlarında konservatif tedavi sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 140.
 224. Akgün İ, Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Karakoç S,Ekici U. Geçirilmiş batın ameliyatlı olgularda elektif laparoskopik kolesistektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 115.
 225. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, İşgör A, Kartal  C. Primer hiperparatiroidide lateral mini insizyon tek taraflı eksplorasyon için yeterli midir? Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 78.
 226. Yetkin G, Uludağ M, Şimşek F, Çitgez B, İşgör A. Tiroidektomilerde rekurren laringeal sinir eksplorasyonunun sinir yaralanmasına etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 77.
 227. Uludağ M, Yetkin G, Özgüven MB, Çitgez B. Mikst medüller foliküler tiroid kanseri: Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı. 75.
 228. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, İşgör A. Minimal invaziv paratiroidektomide hızlı parathormon ölçümü gerekli midir? Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 73.
 229. Yetkin G, Uludağ M, Önçeken Ö, Çitgez B, İşgör A, Akgün İ. Tek taraflı selim tiroid hastalıklarında unilateral lobektomi yeterli mi? Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bildiri Özetleri Kitabı: 12.
 230. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Karakoç S, Akgün İ, İşgör A. Laktasyon Mastitli Olgularda Oral Sefuroksim Aksetil Kullanımı. 23. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, İzmir, 2008, ANKEM Dergisi, Cilt 22 (Ek 1), 59.
 231. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Ekici U, Karakoç S, Akgün İ, İşgör A. Akut kolesistitin tedavisinde seftriaksonun etkinliği. 23. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, İzmir, 2008, ANKEM Dergisi, Cilt 22 (Ek 1), 60.
 232. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Özgüven B, Cengiz N, İşgör A. Sekonder hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde servikal timektominin yeri. 6. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Erzurum, 2007, Endokrinolojide Diyalog, Cilt 4, 314.
 233. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Çitgez B. Nonrekürren larengeal sinirin önemi. 6. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Erzurum, 2007, Endokrinolojide Diyalog, Cilt 4, 311.
 234. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Özgüven B. Tirotimik bölgeden kaynaklı ektopik tiroid dokusundan gelişen papiller tiroid kanseri. 6. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Erzurum, 2007, Endokrinolojide Diyalog, Cilt 4, 310.
 235. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B. Tiroidektomi sonrası gelişen erken postoperatif komplikasyonlar. 6. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Erzurum, 2007, Endokrinolojide Diyalog, Cilt 4, 309.
 236. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B. Nontravmatik kolon perforasyonlarında morbidite ve mortalite. 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007, Kongre Özet Kitabı: 192.
 237. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Ekici U.  Peptik ülser perforasyonunda yaşın prognoz ile ilişkisi. 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007, Kongre Özet Kitabı: 191.
 238. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B. Akut ve perfore apandisitin yaş ve cinsiyete göre değerlendirilmesi. 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007, Kongre Özet Kitabı: 167.
 239. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Ylmaz B, Akgün İ, İşgör A. Primer hiperparatiroidili hastalarda tiroid hastalığı sıklığı. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı: 323.
 240. Uludağ M, Yetkin G, Yılmaz B, Çitgez B, Akgün İ, İşgör A. Papiller tiroid kanserinin ayırıcı tanısında nadir bir varyant: Hyalinize trabeküler tümör. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı, 311.
 241. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Yener  F, Çoban A, Özşahin H. Substernal guatrda cerrahi tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı, 307, Antalya, 2006.
 242. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, İşgör A, Kebudi A. Tiroidektomide paratiroid ototransplantasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı: 304.
 243. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Yener F, Özkaynak M, İşgör A. Tiroidektomi uygulanan hastalarda hipokalsemi gelişimini etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı: 303.
 244. Uludağ M, Demirel M, Falay O. Meme kanserinde subdermal enjeksiyon sonrası lenfosintigrafi ve sentinel lenf nodu biyopsisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı: 286.
 245. Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Çitgez B,  Ekici U, Özşahin H. İnkarsere port yeri hernisinde safra taşı varlığı. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı, 264. 
 246. Uludağ M, Atay M, Çitgez B. Maligniteli hastalarda kemoterapi için total santral venöz port implantasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı: 230.
 247. Uludağ M, Yetkin G, Celayir F, Çitgez B, Avlanmış Ö, Cengiz N, Baykan A.  Plastron apandisitte tedavi seçimi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı: 226.
 248. Akgün İ, Uludağ M, Yetkin G, Çoban A, Çitgez B. Erişkinde intussussepsiyon ve senkron ince barsak adenokarsinomu. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Kongre Özet Kitabı: 186.
 249. Kebudi A, Erdemir A, Yetkin G, Uludağ M, Akgün, İşgör A. Aberran meme dokusundan kaynaklanan meme kanseri. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2005, Kongre Özet Kitabı: 247.
 250. Kebudi A, Erdemir A, Uludağ M, B. Çitgez, Aydıner Ö, Severge U. Laparoskopik kolesistektomi sonrası görülen pankreas psödokisti. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 274.
 251. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Akgün İ, Yener F, İşgör A. Penetran ince barsak yaralanmalarında ek organ yaralanmasının morbidite ve mortalite üzerine etkisi. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 220.
 252. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Çitgez B, Akgün İ, Çoban A. Penetran kolon yaralanmalarında primer onarım.  5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 219.
 253. Erdemir A, Kebudi A, Uludağ M, Çitgez B, Çelik L, Sağatlı E, Severge U. Spontan rektus Hematomları. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 214.
 254. Uludağ M, Başak M, İşgör A. Perfore stumf apandisit. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 212.
 255. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Çitgez B, Yener F, Özağarı A. Primer omentum torsiyonu ve akut apandisit. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 211.
 256. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Çitgez B, Çoban A,  Önçeken Ö. Mültipl kist hidatik ve nontravmatik mültipl kist rüptürü. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 210.
 257. Uludağ M, Yetkin G, Celayir F, Çitgez B, Başaran C, Baykan A. Penetran kalp yaralanmaları. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 146.
 258. Celayir MF, Köksal MH, Başaran C, Uludağ M, Yıldırım S, Avlanmış Ö, Baykan A. Rektum yaralanmalarındaki cerrahi tedavi sonuçlarımız. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 92.
 259. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Akgün İ, Çoban A, Yener F. Geçici batın kapatma ile açık batın uygulamaları. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 78.
 260. Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ,  Çoban A, Yener F, Çitgez B. İntraabdominal organ yaralanmalı penetran karın travmalarında morbidite ve mortalite. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005, Kongre Özet Kitabı: 65.
 261. Uludağ M, Yetkin G, Yılmaz B, Çitgez B, Çoban A, İşgör A. Nadir bir tiroid kanseri tipi: az diferansiye insular karsinom. 5. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2005, Endokrinolojide Diyalog, Cilt II, 263.
 262. Çoban A, Yetkin G, Uludağ M,  Akgün İ, Yener F. Spigelian fıtık onarımında  prolen mesh kullanımı. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, 2005, Kongre Program ve Özet kitabı: 85 (P18). 
 263. Çoban A, Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Çitgez B. İnkarsere femoral hernilerin onarımının irdelenmesi. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, 2005, Kongre Program ve Özet kitabı: 86 (P19).
 264. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Ünsal A, Koç Y, İşgör A. Periton diyalizi uygulanan hastalarda umbilikal herni onarımı. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, 2005, Kongre Program ve Özet kitabı: 89 (P22).
 265. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Çoban A, Akgün İ, Önçeken Ö. İnsizyonel herni tedavisinde onlay mesh ile onarım. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, 2005, Kongre Program ve Özet kitabı: 90 (P23).
 266. Yetkin G, Uludağ M, Çitgez, Çoban A, Yener F. Kebudi A. İnkarsere karın duvarı fıtıklarında tedavi sonuçları. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, 2005, Kongre Program ve Özet kitabı: 91 (P24).
 267. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, İşgör A. Laparoskopik kolesistektomi sonrası port yeri herni gelişimi. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, 2005, Kongre Program ve Özet kitabı: 92 (P25).
 268. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Akgün İ, Kebudi A, İşgör A. İnguinal herni tamirinde Shouldice onarımı. Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya/Nevşehir, 2005, Kongre Program ve Özet kitabı: 93 (P26).
 269. Uludağ M, Yetkin G, Şimşek F, Akgün İ, İşgör A, Kebudi A. Tiroidde iki taraflı (çift) piramidal lob varlığı.  4. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2004, Endokrinolojide Diyalog, Cilt I, 274.
 270. Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Çitgez B, Başak T, İşgör A. Papiller tiroid kanserinin nadir bir varyantı: Diffuz sklerozan tip.  4. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2004, Endokrinolojide Diyalog, Cilt I, 273.
 271. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Başak T. Otonom fonksiyonlu papiller tiroid kanseri. 4. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2004, Endokrinolojide Diyalog, Cilt I, 273.
 272. Uludağ M,  İşgör A, Yetkin G, Çitgez B, Akgün İ, Çoban A. Substernal guatrda tiroidin öncelikli pretrakeal mobilizasyonu. 4. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2004, Endokrinolojide Diyalog, Cilt I, 272-273.
 273. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G. Tiroid hemiagenezisi.  4. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2004, Endokrinolojide Diyalog, Cilt I, 272.
 274. Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Çitgez B, Yılmaz B, İşgör A. Paratiroid kanseri. 4. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2004, Endokrinolojide Diyalog, Cilt I, 271-2.
 275. Uludağ M, Yetkin G, Çitgez B, Yılmaz B, İşgör A, Kebudi A. Nodüler guatrda okkült tiroid karsinomları. 4. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2004, Endokrinolojide Diyalog, Cilt I, 271.
 276. Uludağ M, Yetkin G, Yener F, Çitgez B, Akgün İ, İşgör A. Tiroidektomi tercihlerinde değişim. 4. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, 2004, Endokrinolojide Diyalog, Cilt I, 270.
 277. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Akgün İ, Kebudi A, Çitgez B. Antitiroid tedavi ile ötiroidi sağlanamayan ciddi hipertiroidide preoperatif hızlı hazırlama: olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Özet Kitabı: 383.
 278. İşgör A, Uludağ M, Yetkin G, Atay M, Kebudi A, Akgün İ. Tamamlayıcı tiroidektomide gama prob eşliğinde lateral yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Özet Kitabı: 382.
 279. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Akgün İ, Kebudi A, Çitgez B. Selim tiroid hastalıklarının tedavisinde total ve totale yakın tiroidektomi riskli mi? Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Özet Kitabı: 374.
 280. Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Kebudi A, Çoban A,İşgör A. Rektum yabancı cisimlerine yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 323, Antalya, 2004.
 281. Uludağ M, Yetkin G, Akgün İ, Celayir F, Kebudi A, Coşkun H, Köksal H, İşgör A. Obstrüksiyona neden olan kolon tümörlerinde tedavi seçimi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Özet Kitabı: 301.
 282. Uludağ M, Akgün İ, Yetkin G, Kebudi A, Çoban A, İşgör A. Laparaskopik kolesistektomilerde major komplikasyonlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Özet Kitabı: 261.
 283. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Akgün İ, Şener A, Çoban A, İşgör A. İnce barsak obstrüksiyonlarında tedavi zamanlaması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Kongre Özet Kitabı: 175.
 284. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Atay M, Kebudi A, Akgün İ. Mediastinal yerleşimli 6. paratiroid adenomuna bağlı persistan hiperparatiroidide spect ve intraoperatif gama prob uygulaması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Özet Kitabı: 163.
 285. Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Akgün İ, Kebudi A, Şimşek F. Diferansiye tiroid kanserlerinde uygulanan tamamlayıcı tiroidektomide lateral yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Özet Kitabı: 151.
 286. Demirel M, Uludağ M. Profilaktik ve terapötik cilt koruyucu mastektomi. ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Özet Kitabı: 61.
 287. Uludağ M, Akgün İ, Yetkin G, Kebudi A, İşgör A, Şener A. İntestinal obstruksiyonda morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2003, Kongre Özet Kitabı: 90.
 288. Başak M, Özel A, Uludağ M. Barsak obstruksiyonları tanısında spiral BT’nin rolü. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2002, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, Cilt VIII (ek 1), 66-67.
 289. Yetkin G, Uludağ M, Akgün İ, Kebudi A, Aydemir A, İşgör A. Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında hiperbarik oksijen ve allopurinol’ün etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002, Kongre Özet Kitabı: 275.
 290. 290.Uludağ M, İşgör A, Yetkin G, Kebudi A, Akgün İ. Benign tiroid hastalıkları cerrahisinde rekürren larengeal sinirin trasesi boyunca ortaya konulması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002, Kongre Özet Kitabı: 253.
 291. Uludağ M, Yetkin G, Kurtulan S, Karanlık H, Akgün İ, Aydemir A, Başak T, İşgör A. Hiperbarik oksijenin intestinal iskemi-reperfüzyonda lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2002, Kongre Özet Kitabı: 187.
 292. Uludağ M, Yetkin G, Kebudi A, Başak T, Koru A, İşgör A. Adolesanda dev juvenil fibroadenoma: Olgu sunumu. VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2002, Kongre Özet Kitabı: 17.

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...